Prisijungimas

Vardas / Name
Pavardė / Surname
El.paštas / E-mail

Registracijos duomenys yra saugomi Asociacijos RC-CARS, niekam kitam neplatinami ar neperduodami.

Sutinku, kad Asociacija RC-CARS atvaizduotų mano vardą, pavardę, miestą ir turimą varžybinį inventorių www.rc-cars.lt tinklalapyje, Facebook grupėje ir puslapyje rc-cars.lt. Neprieštarauju, kad Asociacijos Prezidentas Igoris Vilčinskas kaups ir saugos mano duomenys, naudos juos naujienlaiškių siuntimui, ar informacijos perdavimui.

Sutinku būti atsitiktinai atvaizduotas vaizdo medžiagoje, kuri užfiksuojama Asociacijos RC-CARS renginių metu. Vaizdo medžiaga yra platinama Asociacijos svetainėje bei Facebook puslapyje ir grupėje.

Norint panaikinti savo duomenys, atvaizduojamus minėtuose tinklalapiuose, prašome susisiekti.

Registration data is saved by RC-CARS association, and it is not given to anyone or shared anywhere.

I agree that association RC-CARS may use my name, last name, city and current racing inventory in rc-cars.lt website, facebook group and page rc-cars.lt. I do not mind that association president Igoris Vilčinskas will collect information and save it, use it to send newsletter or new information.

I agree to be shown in videos by accident, that can be collected during the events of RC-CARS association. Videos are shared in the website of the association as well as facebook page and group.

If you want to remove your data, that are shown in the places mentioned before, please contact us.

Sutinku / I agree: